മാനേജർ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച

ഹോട്ടൽ 208 നമ്പർ റൂം ക്ലീൻ ആയി മാനേജർ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായി രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ആ റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായി ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ഹോട്ടൽ റൂമിലെ കട്ടിൽ മാറ്റിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ കട്ടിൽ നീങ്ങുന്നില്ല. അങ്ങനെ സാധാരണ പൊതുവെ എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിലും നീക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ് കട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ ആ ഹോട്ടലിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ കട്ടിൽ നീക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

അങ്ങനെ അവർ മാനേജറെ വിളിച്ചു മാനേജർ മറ്റു ജീവനക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാരും ചേർന്ന് കട്ടിൽ തള്ളിയപ്പോൾ പുറത്തേക്കു വന്നത് ഒരു പെണ്ണിൻറെ തലയായിരുന്നു അത് കണ്ട് എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയി ഉടനെ തന്നെ അവർ റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി റൂം പുറത്തു നിന്നും പൂട്ടി നേരെ പോലീസിനെ വിളിച്ചു പോലീസ് എത്തി കട്ടിൽ നീക്കിയപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ബോഡിയാണ് അതിനടിയിൽ കിടക്കുന്നത് വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും.

   

ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു രണ്ടു നാൾ പഴക്കവും ഉണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ആ ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടനായി പോലീസ് അയക്കുകയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ഏഴുമാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു. കഴുത്ത് ശ്വാസംമുട്ടിച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ആ റൂമിൽ അവസാനമായി ആരാണ് താമസിച്ചത്.

എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി മാത്രമല്ല ഈ പെണ്ണിൻറെ ബോഡി വസ്ത്രം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചതിനാൽ ഇതൊരു ആണായിരിക്കും ചെയ്തത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവരെ ആര് ചെയ്തു എന്നറിയാനായി അവർ അവിടെ ആരാണ് അവസാനമായി താമസിച്ചത് എന്ന് നോക്കുകയാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.