ഈ ചെടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ചില ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ

ആളുകളുടെ കാലുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് വേയിനുകൾ തടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥ സാധാരണ പറയുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമുക്കുണ്ടാവുന്നത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവന്റ് ചെയ്യാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആളുകളുടെ കാലുകളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറി ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയും.

അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആശുപത്രി രക്തം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് നമ്മുടെ കാലുകളിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ലക്ഷണങ്ങളായി കൂടുതൽ കാണിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഭാഗത്തുള്ള വെയിൽസ് ടോർച്ചർ കൂടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.

   

ഇത്രയും ആണ് ലക്ഷണങ്ങളായി പറയാറുള്ളത്.ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. വെരിക്കോസ് വെയിൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അതിൻറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് കുറക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശരീരഭാരം നമ്മുടെ ബി എം ഐ ക്ക് അനുസരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.