താമസിക്കുന്ന വീടിൻറെ വാസ്തു ഇനി ശരിയാക്കുക

വാസ്തു എന്നു പറയുന്നത് വലിയൊരു സത്യമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനു തന്നെ ആധാരമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സത്യം. അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം തെക്കോട്ട് ദർശനം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഥവാ നിങ്ങളുടെ വീട് ദർശനമായിട്ടാണ് വാസ്തു നോക്കിയല്ല പണിഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ വീടാണ് അതുകൊണ്ട് നോക്കി ഒന്നുമല്ല അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും.

കൊണ്ടുവന്ന് ചില രക്ഷകൾ വന്നു പറയും ഇന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വസ്തു രക്ഷ അത് നേരിട്ട് കണ്ടാലേ പറയുള്ളൂ ചുമ്മാ നമ്മൾ തെക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ട് വീട് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ദർശനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദർശനമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം വീടിൻറെ പ്രധാന വാതിൽ ദർശനം പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് വീടിന്റെ മെയിൻ ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻറെ മെയിൻ ഡോറിന് നാലു കട്ടളയും നിർബന്ധമാണ്.

   

നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം പല വീടുകളിലും ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നോക്കാനായിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കട്ടളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വീട് ചെയ്യരുത് 4 കട്ടള എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിർബന്ധം തന്നെയാണ് നാല് കട്ടിളയും നല്ല മനോഹരമായിട്ട് കേടുപാടുകൾ ഇല്ലാതെ വേണം എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കാൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്.ബാക്കി വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.