നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പെട്ടെന്നു മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം

നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുട്ടികളെ ആയാലും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ പറയാം 15 മുതൽ 30 വരെ നോർമൽ ആണ് 100 എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ആണ് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മുടി കൊഴിയുക നമ്മുടെ തല തോർത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാണുക കൊണ്ടാണ് മുടി കൊഴിയുന്നത് നോക്കാം.

മൂന്ന് സ്റ്റേജിലുള്ള കടന്ന് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇത് മുടിയുടെ വളർച്ച നിൽക്കുന്നത് മൂന്നുപേർ നമ്മുടെ മുടി വളരുന്നത് കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയുള്ള സെബത്തിൽ വരുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി വളരെയധികം കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പോകുന്നത്.

   

നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ മുടികൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ താരനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുത്തതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുടികൊഴിച്ചാൽ എന്നുള്ളതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് കൂടി എടുക്കേണ്ടത് എന്നത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.