നിങ്ങളുടെ തെക്ക് കിഴക്കേ മൂല എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കുക

ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാലിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വരുന്ന അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അവിടെ ശരിയല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് കിഴക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വരാവൂ എന്ന കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ അനുശാസിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കാരണവശാലും അശുദ്ധി സംഭവിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒരു കാരണവച്ചാലും.

അവിടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് അവിടെ തള്ളുന്നതിനോ ഒരിക്കലും പാടില്ല. അവിടെയുള്ളവരെ വൃത്തിയും എടുക്കും ശുചിയുമായി ഇരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് ആ കുടുംബത്തിൻറെ ഐശ്വര്യത്തിന് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെതന്നെ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മോർണിംഗ് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളത്തിൻറെ സാന്നിധ്യവും കാര്യങ്ങൾ അഴുക്കുവെള്ളം വരാൻ പാടുള്ളതല്ല.

   

അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുടുംബത്തിൻറെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയെയും ഐശ്വര്യത്തിനും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളമോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക പിന്നീട് പലരും പറയാറുണ്ട് പറയുന്ന സംഭവം അവിടെ അഗ്നി ജനറൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ്.

അവിടെ അടുക്കള അതികാമ്യം എന്ന് പറയാറ് പ്രധാനമായും ഇടപ്പള്ളി എന്ന് നാടകം അറിയുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറയും അതിന് പാചകപ്പുര എന്ന് പറയും ക്ഷേത്രത്തിലെ നിവേദനങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ശുദ്ധിയും വൃത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തരത്തിലും നെഗറ്റീവ് എനർജിയോ സ്ഥലമാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.