കയ്യിലെയും കാലിലെയും തരിപ്പും മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

നമ്മുടെ കാലുകളിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുക വേദനയുണ്ടാവുക മസിലുകൾ കോച്ചി പിടുത്തം ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ പലതും കോച്ച് പിടിക്കുന്നത് കോഡ് കൂടി തന്നെ പല വേദനകളും തരിപ്പും ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും നീരും എല്ലാം തന്നെ കണ്ടു എന്ന് വരാം ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്.

തന്നെ അവർക്ക് കൃത്യമായ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളത് ശരണമാണ് അങ്ങനെ ശരണം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കും ഈ തരിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം അവിടത്തെ മസിലുകൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട്.

   

തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാവുന്നുണ്ട് എന്നത് കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ കോച്ച് പിടുത്തം ഉണ്ടാവുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ അവർ പലതരത്തിലുള്ള പെയിൻ കില്ലും കഴിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് ഒരുപാട് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടിയുണ്ട്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.