ഈ പെൺകുട്ടി പഠിച്ച് ജോലി മെടിച്ചത് അറിയണോ

ഇവിടെനിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം കുടിലുകൾക്ക് പകരം കോൺക്രീറ്റ് വീടുകൾ തിരക്കിയും തീരത്തിലും ഒരു മാറ്റവുമില്ല. നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി കിടക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ വളരെ മൃദുലവും ചിലപ്പോൾ ധനകാംബിത്തോടെയും സംസാരിക്കുമെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായ താളബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റവുമില്ല എനിക്കറിയാം എത്രയെത്ര അസ്തമയങ്ങളാണ് കണ്ടുവളർന്നത് ഓരോന്നും അടുത്ത വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെയും സ്വന്തം പോലെ അമ്മായീന്നും അമ്മാവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നുഎത്രയെത്ര അസ്തമയങ്ങളാണ് കണ്ടുവളർന്നത് ഓരോന്നും അടുത്ത വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെയും സ്വന്തം പോലെ അമ്മായീന്നും അമ്മാവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു മാത്രമായി ഒരു പുരുഷന്മാർ കടലിൽ പോയി മീൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടെയുള്ളവർ ഇവിടെ തന്നെയോ അവരിപ്പോഴും.

   

പഴയ വിശ്വാസങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചു ജീവിക്കുന്നു അതിന്റേതായ നല്ല വശവും മോശവശവും അവർക്കുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാവരും മാതൃകയാക്കേണ്ടത് പരിമിത വെളിച്ചത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾ അണിനിരന്നു പുറങ്ങൾ പുതിയ കാലത്തിൻറെ കൂടെ നടക്കുവാനും പഴയകാലത്ത് പിടിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് തന്നത് വായന മാത്രമാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.