മുട്ടുവേദന ഇനി മാറാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

നടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുവേദന കുറിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടുവേദനയും കാൽമുട്ട് നടുവേദന വല്ലാതെ കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചെറിയ ആളുകളാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നത് 15 വയസുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ലാസ്റ്റ് വന്നത്. ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ പീസ് ആക്കുന്നത് മതി തരം വിറ്റമിൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഈ ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

നമ്മൾ പോകുന്ന മലത്തിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാത്രമാണെന്നും ഫ്ലെഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോകാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കെട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ശരീരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണരീതികൾ നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്നും ഇതെല്ലാം വീഥികൾ.

   

നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് കോശങ്ങളുണ്ട് ആഘോഷങ്ങളെക്കാളും കൂടുതലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നുവച്ചാൽ നമുക്കും മുട്ടുവേദന തുടങ്ങി പല രോഗങ്ങളും വന്നു എന്ന് വരാം.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.