ഈ ഗ്രാമത്തിലോട്ട് ആരും കയറി ചെല്ലില്ല കാരണം ഇതാണ്

ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനോ ഈ പിശാശ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഒരു സമാധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പല കാരണങ്ങളുടെ പേരിലും ശിക്ഷിക്കുകയും ഒരു ദൈവം കൂടാതെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇയാളുടെ അക്രമങ്ങളും പീഡനങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടി ഈ ശല്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയും അയാളുടെ കൂടെയുള്ളവരെയും തല്ലിക്കൊല്ലും.

ഒരു തല്ലിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അവർ വിചാരിച്ചത് ഇയാളെ കൊല്ലുന്നതോടുകൂടി ഇയാളുടെ ശല്യം ആയി അവസാനിക്കും എന്നാണ് പക്ഷേ പിന്നീടവർ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നത് ഇപ്പോൾ ഇയാളുടെ ആത്മാവ് അവിടെ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുകയും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതൊരാൾക്കും ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഗ്രാമം നിവാസികൾക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകാനും കഴിയുകയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഒരിക്കലും പുറത്തു പോകാനായി സാധിക്കുകയില്ല അതിനെ എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടം സംഭവിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം അവരെ ആരും പുറത്താക്കില്ല തന്നെയാണ് വിശ്വാസവും.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.