ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്തായാലും ഫരിച്ചിരിക്കും

ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നേരിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ചില വ്യക്തികളോക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില അഭിപ്രായം കേറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതുപോലെ നടന്നു വളച്ചാൽ പലപ്പോഴും അത് പോസിറ്റീവിനെക്കാളും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ചില വ്യക്തികൾ വന്നിട്ട് ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പാസാക്കും.

ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഭരണിക്കാര് പറഞ്ഞു ശതമാനം അത് പോലെ തന്നെ നടക്കും നട്ട പോലും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു നാളുകാരാണ് ഈ ഭരണിക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷനായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. രണ്ടാമത്തെ നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിട്ടം നക്ഷത്രമാണ്.

   

അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഇവരെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട് ഭാഷയിൽ ഏതെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മൂന്നാമത്തെ നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുണർതം കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി ഫലം ലഭിക്കും. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.