നിങ്ങളോട് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൂടോത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം

വസ്തുക്കൾ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങരുത് സ്വീകരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ പരിസരത്തോ സംശയാസ്പദമായി വസ്തുക്കൾ കണ്ടാൽ അത് കൈകൊണ്ട് തൊടരുത് അത് നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പ് കൊണ്ടോ മറ്റോ അത് എടുത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടു പരിസരത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ജലാശയത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റുക. ഒരിക്കലും അത് കയ്യിലെടുക്കാനോ അത് വച്ചുകൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കാൻ അതുകൊണ്ട്.

കളയാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്യാനോ ഒന്നും പാടില്ല ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതെങ്കിലും തരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ നീട്ടിയത് വാങ്ങുകയും അരുത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാം. ലോഹ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വേലിന്റെ രൂപം ശൂല ത്തിൻറെ രൂപം പല രീതിയിലുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ ചില എഴുത്തുകൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ള എന്തോ.

   

എഴുതിയ കണക്ക് തോന്നുന്ന ചെറിയ തകിടുകൾ ഇതൊന്നും തന്നെ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങാനും പാടില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ പരിസരത്തോട്ടു സമയത്ത് വീട് വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടതിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കാരണവശാലും കൈകൊണ്ട് എടുക്കാനോ തൊടാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ള ലോഹങ്ങളുമായി അല്ലാത്ത ലോഹങ്ങളും ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടത് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.