ഒരിക്കലും ഈ സമയത്ത് വീട് വൃത്തിയാക്കരുത്

നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ പരിപൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുകയും അതുവഴി വീട് തൃപ്പൂങ്കാവനം ആയി പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ അനുകൂലമായ രംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഇടമായി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അടിച്ചുകൂട്ടി കത്തിക്കാം അതിനുശേഷം സന്ധ്യാദീപം കൊടുത്തി വെച്ചാൽ പിന്നീട് ആ വീട്ടിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ ചില ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ടാകും ഉച്ചസമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഉച്ചസമയം ഇത്തരം അടുക്കും ശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം വിളക്ക് കൊളുത്തി നാമം ചൊല്ലേണ്ട സാഹചര്യം വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഐശ്വര്യത്തെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും രാവിലെയും.

   

വൈകിട്ടും സന്ധ്യാനാമങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് വളരെ ഐശ്വര്യദായികമായിരിക്കും ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് വീട്ടിലേക്കു അനുകൂലമായ ഊർജ്ജങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തും വീട്ടിൽ വഴക്ക് കൂടുക ബഹളം വയ്ക്കുക ശബ്ദത്തിൽ വയ്ക്കുക ദോഷങ്ങൾ വരുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സന്ധ്യ സമയത്ത് മറ്റുള്ള ഭവനങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് വളരെ സന്തോഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.