ബംഗാളികൾ മലയാളി കുടുംബത്തിൽ ചെയ്ത സഹായം

മലയാളം ഉണ്ടോ ഇല്ല അവർക്ക് കൂലി 800 രൂപയല്ലേ ഇവർക്കാകുമ്പോൾ 600 മതി കുമാരക നാലായിരം പോക്കറ്റിൽ കിടക്കും. സമയം 10 മണി എന്താണത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ ഇതുപോലുള്ള നമുക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് പിന്നെന്താ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കാം എന്നുവെച്ചാൽ ഈ മലമുകളിൽ നിന്ന് ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ താഴേക്ക് പോകണം. കുമാർ ഇടപെടുന്നുണ്ട് സമയം രണ്ടു മണി വാർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം ഇവിടെയെല്ലാം.

ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ബംഗാളി തൊഴിലാളികളെയും കുമാർ അങ്ങോട്ട് നടന്നു. കുറച്ച് താഴെയായി കട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു വീട് ഒരു നല്ല കാറ്റിനെയോ മഴയോ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത വീട് മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴക്കൂട്ടി വിളിച്ചു മഴപെയ്താൽ മഴയും നേരിട്ട് പതിക്കും ചോറും മീൻകറിയും അച്ചാറും പപ്പടവും എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് ഗൃഹനാഥൻ ബംഗാളികൾക്ക് ചോറ് വിളമ്പി ബംഗാളികൾ ഒന്നടങ്കം.

   

തെറിക്കാൻ തുടങ്ങി സാധാരണ വാർപ്പിൾ ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ബിരിയാണിയാണ് അതിനുപകരം ഈ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയത് അവർക്ക് തീരെ പിടിച്ചില്ല അവരെന്തു സമരമുഖത്ത് എന്നപോലെ കഴിക്കാതെ എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ രഹനാഥൻ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ കഴിക്കാതെ പോകരുത് ഈ ദിവസത്തെ മൊത്തം അധ്വാനമാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.