കൊളസ്ട്രോൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ്

ആൾക്കാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എൻജിൻ ചെയ്യുന്നത് പരിശോധന നടത്തുന്ന സമയത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടി വരും. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡ് എല്ലാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുകയും നോൺവെജ് ഒഴിവാക്കി പച്ചക്കറികളിലേക്ക് കഴിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള പേടിയും എല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും കഠിനമായിട്ടുള്ള വ്യായാമ ശീലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോളോ ചെയ്യും.

അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഡയറ്റും ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ റെഡ് മീറ്റുകൾ ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് മട്ടൻ പോർക്ക് ചിക്കൻ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യും. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊളസ്ട്രോളിന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നിരാശരായി പഴയപോലെ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊഴുപ്പു കൂടിയാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഭയമാണ് ആൾക്കാര് മരിച്ചുപോകും.

   

എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും പേടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും.

ആൾക്കാര് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള കാരണമുണ്ട്ഇത്രയും പേടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാര് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.