ഈ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും കുളിക്കരുത്

ഐശ്വര്യത്തെയും സമൃദ്ധിയുടെയും നിറകുടമായിട്ട് സ്ത്രീകളെ കണക്കാക്കി പോരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൻറെ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ സ്ത്രീകളുമായി സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്ത്രീകളുടെ ഐശ്വര്യം എന്നു പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പവിത്രമായ സ്ഥാനമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്.

അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലും കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യവും കൽപ്പിക്കുന്ന ഭാരതീയ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ കുളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്.ആ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും എന്നാണ്.

   

ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയായി സൂക്ഷിക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ ഐശ്വര്യവും നാളത്തെ നാളും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടിലെ ജോലികളും കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം കുളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പറയുന്ന വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ സമയത്ത് മനസ്സിനും.

വളരെ അവസരമാണ് പക്ഷേ പരാതികളും ഒക്കെ അതിൻറെ ഒരു ജീവിതക്രമം തുടരുന്ന സമയം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയം ഈ സമയത്ത് ഉറക്കം അതുകൊണ്ട് രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയവും രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയവും ഒക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.