ഇത് വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യരുത്

വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ ദൈവികമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന വീടുകളിൽ ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും. വൃത്തിയായി തുടച്ച് ജലാംശം കളഞ്ഞ് അതിൽ എണ്ണയോ ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിച്ച് അതിൽ അഞ്ചു തിരിയിട്ട വിളക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ സന്ധ്യാ സമയത്ത് തുണികൾ അലക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

തുണികൾ വൃത്തിയാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വീടുകളിൽ വളരെ ഐശ്വര്യ റാന്നി വരുത്തും എന്നുള്ള വിശ്വാസവുമുണ്ട് വീടുകളിൽ വിളക്ക് കൊടുത്തതിനു ശേഷം ഒരു കാരണവശാലും തുണികൾ അലക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അടിച്ചുവാരി തുടച്ച് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു വേണം ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ നിലവിളക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നപക്ഷം എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലക്ഷ്മി ദേവത സംഗമം സന്ധ്യാസമയത്ത്.

   

അടുക്കളയിൽ അനാവശ്യമായ ബഹളവും ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല വീടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉച്ചത്തിലുള്ള സംസാരം കുറയ്ക്കാൻ വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സങ്കല്പപ്രകാരം വളരെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വീടുകളിൽ ആഘോഷങ്ങളിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്.

എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളായിരിക്കും അതുപോലെ സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കുന്ന അവരെ എല്ലാവിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ പുരുഷന്മാർ മറ്റുള്ളവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.