നമ്മുടെ വീടിൻറെ അലക്കുക്കല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെ വരണം എന്ന് നോക്കാം

വാസ്തുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും വീട്ടിലുണ്ടാകുക കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ആ വീട്ടിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സമൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കുക തടസ്സമാകാനും ഉണ്ടാക്കുക സാധനങ്ങൾക്കും ഓരോ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ വാസ്തുവിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. അതിൻറെ ഊർജ്ജ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തികവും മനസ്സമാധാനം ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടാവുക.

മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി അണിയുന്നു ധരിക്കുന്നു അതിനു ശേഷം അത് അഴുക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ഇടം വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുമായിരിക്കും എവിടെയാണ് കൃത്യമായ സ്ഥാനം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറേ വശത്ത് അലക്ക് കല്ലും മലിനജലം ഈ സ്ഥലമാണ് ഒരു കാരണവശാലും തുറന്നുവിടാൻ പാടുള്ളതല്ല മറ്റുള്ള ഭാഗം വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് നമ്മൾ അലക്കുന്നതിനോ ഒക്കെ വെള്ളം.

   

വരുമ്പോൾ അതിൻറെ നടുഭാഗമോ ഒഴിവാക്കുക എന്ന വീടിൻറെ മൂലകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെതന്നെ വീടിൻറെ നടുഭാഗം കാരണം നടുഭാഗം വടക്ക് പടിഞ്ഞാറുമായിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാനത്തും ഒരിക്കലും അഭിവാദ്യമല്ല അതിൽ വിട്ടിട്ട് മാറി ആ ഭാഗത്ത് അലക്കു കല്ലും തുണി വൃത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗുണഫലങ്ങൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അലക്ക് വെള്ളം എനർജി തരുന്ന ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നു ബാക്കി ഏതൊരു മാലിന്യം പുറന്തള്ളാൻ പാടില്ല. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.