ഈ മരം ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ വളരാൻ അനുവദിക്കരുത്

ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വീടിനടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും ഇത്തരം വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വീട്ടിൽ കടബാധ്യത ഒഴിയുകയില്ല സാമ്പത്തികമായി പരാധീന അവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെടും. ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം.

ഈ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകും ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ശീമപ്രാവ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാരണവശാലും വീടിനടുത്ത് ഉണ്ടാകാൻ ഒരിക്കലും പാടുള്ളതല്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ കടബാധ്യത ഒരിക്കലും.

   

ഒഴിയുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുള്ളുകൾ വലിയ അലങ്കാര ചെടികൾ ആണെങ്കിൽ പോലും വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇവയൊന്നും വീട്ടിലോ വീടിന് അടുത്തുള്ള ചുറ്റുമുള്ള കോമ്പൗണ്ടിലോ ചുറ്റുമതിലിന് അകത്തു വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട എത്രതന്നെ ഭംഗിയുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള അലങ്കാര ചെടികൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊന്നും വീടിനുള്ളിൽ വളർത്താൻ പാടുള്ളതല്ല അതൊക്കെ വളരെയധികം.

നമ്മുടെ സമൃദ്ധിയെ സമാധാനത്തിന് ഓർക്കിഡ് പോലുള്ള ചെടികൾ വാതിലിന് സമീപം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാക്കുകയും ഭാഗ്യം തരാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെതന്നെ നാരകം ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട മാർഗ വർഗ്ഗങ്ങൾ ആണെങ്കിലും.

വീടിൻറെ വാതിലിന് സമീപം ഒരിക്കലും വീടിനടുത്ത് തന്നെ ദോഷകരമായിരിക്കും അല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അത് വീടിന് അനുകൂലമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഏറ്റവും അനുകൂലമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീട്ടിൽ പറ്റുന്ന രംഗങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഐശ്വര്യം തരുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ മരുന്ന് വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ചെടികൾ തുളസി വളരെ അനുകൂലമായ ഒന്നാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.