ഈ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മരണ ദുഃഖം ആയിരിക്കും

നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരു ഇറക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ നാം ആധ്യാത്മികമായി വളരുകയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികളെ നാം തരണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നാം കൂടുതൽ പഠിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് സത്യം. വീടുകളിൽ ചില ജീവികൾ കൂടുന്നത് വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നു ചില ജീവികൾ കൂടെ കൂട്ടുന്നത് ആ വീടുകളിൽ വർധിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു ജീവിയാണ് വരുന്നത്.

ദോഷകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും ദേവതയായി ദരിദ്ര ദേവത ആ വീടുകളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം കൂട്ടുന്നത് വളരെ അശിഭകരം തന്നെയാകുന്നു പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഈ സമയം ആരംഭിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം വൃത്തിയാക്കുകയും.

   

നിത്യവും തളിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളം തളിക്കുന്നതും ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വീടുകളിൽ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം കുറയുകയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിക്കുവാൻ സഹായകനും ആവുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു വവ്വാൽ വീടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ദോശമായി തന്നെ പറയാം . തേനീച്ച വാസ്തുപ്രകാരം ചില ജീവികൾ വീടുകളിൽ വരുന്നത് വളരെ അശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.