ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ കടാക്ഷം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

മനസ്സിനെയും നെഗറ്റീവ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കുളി എത്ര ഉണർവിൽ ആയാലും വിഷമതയിലും നാമം പോയി കുളിച്ചു വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആണ്. എട്ടുമണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ കുളിക്കുവാൻ ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബാക്കിവരുന്ന ജലം ഒഴുക്കി കളയുക എന്ന കാര്യമാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിനു ശേഷം ബക്കറ്റ് കമഴ്ത്തി വെക്കുന്നതാണ് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ്.

ബാക്കിവരുന്ന ജലം ഒഴുക്കി കളയുക എന്ന കാര്യമാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിനു ശേഷം ബക്കറ്റ് കമഴ്ത്തി വെക്കുന്നതാണ് താല്പര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ആ ബക്കറ്റിൽ വീണ്ടും ശുദ്ധജലം പിടിച്ചു വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ആ ബക്കറ്റ് നിറച്ച് വെള്ളം വയ്ക്കുക എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് രാഹുദോഷത്തിന് കാരണമാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

   

കൂടാതെ ദോഷത്തിനും അത് കാരണമാകാവുന്നതാണ് അതിനാൽ ഇപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യുക വൃത്തിയായി വസ്ത്രം ഒരിക്കലും കുളി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഇടാൻ അഥവാ തെരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല വളരെ ദോഷകരമായി തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം ദുഃഖം അതായത് പലരീതിയിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. അതിനാൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയിൽ വേണ്ടതാകുന്നു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.