ചൂല് ഈ സ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കരുത്

വീട്ടിലെ ഓരോ സാധനങ്ങളും ഓരോ സ്ഥാനത്താണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിപരീതമായ നൽകുക പ്രത്യേകിച്ച് വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് വീടും ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്ഥലവും. അതുപോലെതന്നെ നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥാനം എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരിക്കലും വെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂല് ഒരിക്കലും സൂക്ഷിക്കാനോ അത് സംഭവിക്കാനോ പാടില്ല മാത്രമല്ല സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമാവുകയും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നാമത് വീടിൻറെ കോണിപ്പടിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല.

പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പല സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും വരെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചൂല് കഴിവതും വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വയ്ക്കാൻ ഉള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ഉപയോഗിച്ചാലും ചൂല് വളരെയധികം തേഞ്ഞു പോയാലും ഉപയോഗശൂന്യമായാൽ പോലും അത് പല വീഴുക കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് പുതിയത് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക.

   

നശിപ്പിച്ചു കളയാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെതന്നെ ചൂല് മേടിക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങൾ കളയാനോ നശിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് പേടിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഉപയോഗിച്ച ചൂല് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.