ഇത് ആർക്കും ദാനം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

ദാനം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള ഐശ്വര്യം ഈശ്വരാ ദിനം എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകും.ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ താനും കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം ആനത്തിന് ഒരു വിലയും അർഹതയും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകരിക്കാനും സാധിക്കണം.

അതുപോലെതന്നെ ലോഹങ്ങൾ ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ദാനം കൊടുക്കാനോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറാനോ പാടുള്ളതല്ല എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുന്ന പക്ഷം അത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്ത് വച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എടുത്തുപയോഗിക്കാം സാധിക്കും ഇരുമ്പ് അതുപോലെയുള്ള സ്വർണം മറ്റുള്ള ലോഹാ വസ്തുക്കൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളും.

   

ഒരു കാരണവശാലും അതിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതി അത് ദാനം എന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് മറ്റുള്ള രീതിയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ദാനം എന്നു പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് വലിച്ചെറിയുന്ന പലകാര്യങ്ങളും ഒരു കാരണവശാലും സ്ഥാനത്തിന്റെ ഇതിൽ പെടുന്നതല്ല ആവശ്യാനുസരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അനുചിതമായി ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച പല വസ്തുക്കളും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ദാനമായിട്ടല്ല. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണു