ഒരു രൂപ മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ സകല സാമ്പത്തിക പ്രശ്നവും മാറും.

പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ കൊണ്ടും സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടും കടബാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നവരും മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരും നമുക്ക് ചുറ്റും അത്ര കുറവല്ല. നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ സമ്പത്ത് എന്നത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഏതൊരു പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതിനും ഇന്ന് പണം ആവശ്യമാണ് എന്നത് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്. മിക്കവാറും കയ്യിൽ പടമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കടം മേടിക്കുന്ന ആളുകളും ചുരുക്കമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം പണ ചിലവില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആത്മീയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം.

ഇതിനായി ഒരു രൂപ മാത്രമാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ നാണയുമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എത്ര വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നവും ഇനി പരിഹരിക്കാം. നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി നല്ലപോലെ മനസ്സിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം വീട്ടിൽ വന്ന് നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് സന്ധ്യാസമയത്ത് നിലവിളക്കിനു മുൻപിൽ ഇരുന്ന് ഒരു രൂപ നാണയം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോഗം നടത്തിയാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാറിക്കിട്ടും. ഇതിനായി ഒരു രൂപ നാണയം നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ ഒരു രൂപ നാണയം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈകളിൽ വച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം.

   

ശേഷം വീട്ടിലിരുന്ന് നിലവിളക്കിന് മുൻപിൽ ഒരു ചെറിയ തുണിക്ക് മുകളിലായി ഒരു രൂപ നാണയം വെച്ച് ഏഴു തവണ ഇത് എടുത്ത് തലയ്ക്ക് ചുറ്റും ഉഴിയണം. ഓരോ തവണ ഉഴിയുന്ന സമയത്തും ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലണം. ഓം യക്ഷരാചായ വിത്മഹീ, വൈഷ്ണവളായ ദീമഹി, തന്നു കുബേര പ്രചോദയ. ഓരോ തവണ തലയ്ക്കു മുകളിൽ ഈ നാളെയും വെച്ച് ഉഴിയുന്ന സമയത്തും ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. ശേഷം ഇത് വെളുത്ത തുണിയിൽ കെട്ടി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിനകത്തോ പണപ്പെട്ടിയിലോ സൂക്ഷിക്കാം. പിന്നീട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക വഴി നിങ്ങളുടെ സകല കടബാധ്യതയും മാറുകയും സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു.