കണ്ണേറ് ദോഷം ഇനി നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

ദൈവാംശമായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി ഇവയെ ഗോഡ് പാർട്ടികൾ എന്ന് ചില വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളിൽ ഏവരിലും ഈ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്യും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ചേരുന്ന വളരെയധികം ദോഷഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനായി ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു മന്ത്രം ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശുഭകരമാകുന്നു എങ്കിൽ ദൃഷ്ടി ദോഷം മൂലമുള്ള ദോഷങ്ങളും മറ്റു ദോഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാധിക്കാതിരിക്കുവാൻ സഹായകരം തന്നെയാണ് ഇനി ഈ മന്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.

ദർശനമായി തന്നെ വേണം നിർത്തുവാൻ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ശേഷം നാം എടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് വ്യക്തി ആകുന്നു ഒന്നിനുമുകളിൽ ഒന്നായി അങ്ങനെ മൂന്ന് വെറ്റിലകൾ വയ്ക്കുക ഞെട്ടി നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വയ്ക്കുക ശേഷം അതിനുമുകളിൽ എള്ള് ഇന്ദുപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും സംശയം തോന്നാവുന്നതാണ് ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സാൾട്ട് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. മൂന്നുതവണ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് മൂന്ന് തവണ.

   

അരയ്ക്ക് കീഴൂട്ട് മൂന്ന് തവണ ഇത് നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണമായ ഫലം ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കും ശേഷം ഇത് പുറത്തുകൊണ്ടുപോയി കത്തിക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യം നാം എല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്ന് പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടക്കുവാൻ സാധിക്കും. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.