നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദോഷകരമാണ്

ഒരു വീടിൻറെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും ആയി പല കാര്യങ്ങൾ വാസ്തുവിൽ പറയുന്നു. വാസ്തുപ്രകാരം വീടുകളിൽ എപ്പോഴും സന്തുലിതമായ ഊർജ്ജപ്രവാഹം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു അല്ലാത്തപക്ഷം ആ വീടുകളുടെ ഉയർച്ചയെയും ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നത് ആകുന്നു. കിഴക്കുഭാഗത്ത് നടാൻ കഴിയുന്നത് ഉത്തമമായത് പ്ലാവ് ആകുന്നു വടക്കുഭാഗത്ത് മാവ് വരുന്നതും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് തെങ്ങ് വരുന്നതും തെക്ക് ഭാഗത്ത് പുളി വരുന്നതിലൂടെ ഉത്തമ ഫലം ലഭിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം എന്നാൽ.

ഇവ മറ്റു ദിശകളിൽ വളർത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ യഥാർത്ഥ ദിശയിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവ മറ്റു ദിശകളിൽ വരുന്നതിൽ ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല കൂടാതെ അല്പം വീടിന് ഇവ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വീടുകളിൽ വളർത്തുവാൻ പാടില്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങൾ അഥവാ ദോഷമാകുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.ഉയരം കൂടിയ വൃക്ഷങ്ങൾ ഗ്രഹത്തിന് സമീപമായി പാടില്ല.

   

എന്ന വസ്തുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് വീടിനും വീട്ടുകാർക്കും ദോഷമാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ വീടിൻറെ തൊട്ടടുത്ത ഇവ ഒരിക്കലും നട്ട് വളർത്തരുത് അല്പം നീങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം ഇവ നട്ടുവളർത്തുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക വീടിൻറെ മുകളിലേക്ക് വലിയ വൃക്ഷം വളരുന്നത് അതിനാൽ അധികം സ്ഥലസൗകര്യം ഇല്ലാത്തവർ വീടിൻറെ സമീപത്തായി വൃക്ഷങ്ങൾ വളർത്താതെ ഇരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.