നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാമ്പ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൻറെ സൂചനകളാണ്

പ്രത്യേകിച്ചും തെക്കേ ഇന്ത്യയിലാണ് നാഗാരാധന കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. നാഗർകോവിൽ മണ്ണാറശാല പാമ്പുമേക്കാട്ട് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പ്രസിദ്ധമായ നാഗക്ഷേത്രങ്ങൾ നാം കാണുന്നതാണ് കൂടാതെ ഒട്ടുമിക്ക തറവാടുകളിലും സർപ്പക്കാവുകളും ഉണ്ടാകുന്നു പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും സന്തുലിതമായി ജീവിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് സർപ്പക്കാവുകൾ. പാമ്പിനെ വീടുകളിൽ കാണുന്നതിലൂടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മനസമാധാനം വന്ന് ചേരും എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട് അതിനാൽ മനസ്സിൽ സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക്.

ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും വന്നുചേരുന്നതാണ് ശുഭകരമായി കരുതുന്നു. ബന്ധു സമാഗമം ശത്രുക്കൾ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളാൽ തന്നെ ഐക്യം ഇല്ലായ്മയും വന്ന് ചേരുന്നതാണ് ഇതിനാൽ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനക്കുറവും ദുഃഖവും വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരം വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ വീടുകളിൽ പാമ്പിനെ കാണുന്നത്.

   

അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദീർഘനാളായി കാണാൻ കഴിയാതിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ നമ്മളുമായി കണ്ടുമുട്ടും എന്ന സൂചനയും പാമ്പിനെ വീടുകളിൽ കാണുന്നതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നാഗ ദോഷം നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ നാഗങ്ങളാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ അവരെ ദേവതകളായി നാം ആരാധിക്കുകയും പൂജകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മുടക്കം വരുത്തുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മുൻജന്മ കർമ്മദോഷത്താൽ നാഗദോഷം വന്ന് ചേരുന്നതാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.