ഈ ഒരു അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ട് വീട് നിർമിക്കാം

വാസ്തുപ്രകാരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ല യഥാക്രമം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും നാശങ്ങളും വന്നു ഭവിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും കിണർ വരാൻ പാടില്ലാത്ത രണ്ട് ദിശകൾ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ രണ്ടു ഭാഗത്താണ് കിണർ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ ദോഷമാണ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നിയുടെ വരുന്നിടത്ത് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ജലം വരാൻ പാടില്ലാത്ത തെക്ക് കിഴക്കേ മൂലയുമാണ്.

നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമാണ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം വടക്ക് വടക്കുകിഴക്ക് കിഴക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ അക്വേറിയം അല്ലെങ്കിൽ കുളം നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജലാശയങ്ങളല്ലേ ജലവും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് വരുന്നത് ഗുണപ്രദമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് വരാനും.

   

പാടില്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ മുകളിൽ വെക്കുന്ന വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ വരുന്നത് ഉത്തമമല്ല അത്തരത്തിൽ ഉയരത്തിൽ കെട്ടിയുള്ള വാട്ടർ റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉയരത്തിൽ കയറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ഇതൊന്നും വീടിന്റെ ഈ പറയുന്ന വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് വരുന്നത് ഗുണവും അല്ല. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.