ജന്മനക്ഷത്ര പ്രകാരം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ അമ്പലങ്ങൾ പോയിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്

ജ്യോതിഷപരമായി 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി രേവതിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന 27 നാളുകൾ. 27 നാളുകൾക്കും ഓരോ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അതായത് ഓരോ നാളുകാരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പോയിരിക്കേണ്ട ക്ഷേത്രം. ഈ നാളുകളിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലും ആ വ്യക്തിക്ക് സർവ്വ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതാണ്. അശ്വതിക്കാരെ തങ്ങളുടെ നാടിന്റെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ വൈദ്യനാഥ ക്ഷേത്രമാണ്. രോഗശാന്തിക്ക് ഒരുപാട് പേര് കേട്ട് കണ്ണൂർ വൈദ്യനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാര് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കേണ്ടത്.

   

ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച ആളുകളുടെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രമാണ്. കൊല്ലത്തെ തൃക്കടവൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വേണം ഈ പറയുന്ന ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് . അടുത്ത നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കാർത്തിക നക്ഷത്രമാണ്. കാർത്തികക്കാർ പോയിരിക്കേണ്ട ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രമാണ്.

പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം. അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാർത്തിക പോയി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അടുത്ത നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രോഹിണി നക്ഷത്രമാണ്. രോഹിണി നക്ഷത്രക്കാർ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അനന്തപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. അനന്തപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് പറയുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *