ഈ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കുക

കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിർമയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നതാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത മൂല്യം ഉള്ളതും അതേപോലെതന്നെ വിവിധ ചികിത്സാരീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവയും ആകുന്നു. കടം എന്നിവ നിറയുന്നത് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവ വളർത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന കാര്യവും നാം ഓർക്കുക അല്ലാതെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വളർത്തുന്നത് ദോഷകരമാണ് എന്നുകൂടി അറിയുക പലരുടെയും വീടുകളിൽ കടപ്ലാവ് ഉണ്ട്.

എന്ന് വാസ്തുപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ദോഷം തരുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ്. കടം വിട്ടൊഴിയില്ല എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ സമ്പത്തുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് ക്രമേണ കാരണമാകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. പറയുവാൻ സാധിക്കുക പറമ്പിലെ അഥവാ വളപ്പിലെ വളം ഇത് വലിച്ചെടുക്കും എന്നതും ഒരു വിശ്വാസം തന്നെ അതിനാൽ ഇവ വളർത്തുവാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പൊതുവേയുള്ള വിശ്വാസം മറ്റൊരു സസ്യം മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് ആകർഷകമായ കുഞ്ഞു പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

   

എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിനാൽ തന്നെ കുട്ടികളും വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അകലം പാലിക്കണം എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായി പറയാം.കായ ഇല ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എത്തിയാൽ അതീവ ദോഷകരം കണ്ണിൽ പോലും വരും മനുഷ്യൻ പൂച്ച നായ ഇവയ്ക്ക് അതീവ ദോഷകരം തന്നെയാണ് വിശ്വാസം വീടുകളിൽ വയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.