പുഷ്പാഞ്ജലി എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം

പുഷ്പാഞ്ജലി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ദൈവം നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പുഷ്പാഞ്ജലി എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം.അഞ്ജലി എന്നാൽ കൂപ്പുകൈകളോടെ ഉള്ള സമർപ്പണം എന്നാണ് അർഥം പുഷ്പാഞ്ജലി സ്വയം നൽകുന്നവർ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോടെ സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയി ഒരുപാട് നടത്തുകയും മനസ്സിൽ ഈശ്വരാധീനം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ട ദേവതാ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പൂക്കളെ സ്വന്തം വാസനകൾ ആയും അവയെ നാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വരൂപിക്കുകയാണ്. എന്നും മനസ്സിൽ അതിനുശേഷം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പുഷ്പാഞ്ജലികൾ പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കാം പുഷ്പാഞ്ചലി സമയത്ത് നാം നമ്മിലുള്ള എല്ലാ ആസുരിക വാസനകളെയും ഭഗവാന് മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പ്പിക്കണം ശേഷം പുഷ്പാഞ്ചലി പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണം നമ്മുടെ ആസുരിക വാസനകളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത്.

   

ഫലമായി ഭഗവാൻ അവയെ സ്വീകരിച്ച് പകരം ദൈവിക വാസനകളെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പ്പിക്കണം ആ കാരുണ്യത്തിനു നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രസാദത്തിൽ ഉള്ള തുളസിയെ ശിരസ്സിലും ചെവിയിലോ ധരിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻറെ ഫലങ്ങളും നമുക്ക് അതിനിടയിൽ തന്നെയാണ് പുഷ്പാഞ്ജലി നമ്മൾ അർപ്പിക്കേണ്ട പുഷ്പങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഒരുപാട് ഗുണഫലങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.