ചില കാര്യങ്ങൾ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല

ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നാം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു സമാധാനം കൈവരും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നാശത്തിനു തന്നെ കാരണമാകുന്നതാണ്.നാം പല കാര്യങ്ങളും എന്നാൽ പുറത്ത് പറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നാശം വന്നുചേരുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനാൽ നമുക്ക് തന്നെ നാശ ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങളായി ബന്ധമാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും ആരാധനയിലും കർമ്മങ്ങളിലും അവർ സന്തുഷ്ടരാകും.കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നദർശനം മറ്റു സംഭവിക്കുമെന്ന കാര്യം.

തീർച്ച നമ്മളിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആകുന്നു.മറ്റുള്ളവരോട് ഇത് പറയുന്നതിനാൽ ഫലം ഇല്ലാതെയാകും എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രദർശനമായ ലഭിക്കുന്നത് ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം.

   

ആരാധനകളും സൽകർമങ്ങളും വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആരോടെങ്കിലും ഈ കാര്യം പറയുന്നതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം.പിന്നീട് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും എന്ന് തന്നെ പറയുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് തെറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം ഗുരുക്കന്മാരോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പറയാവുന്നത് ഭാര്യയോടോ ഭർത്താവിനോടോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റ് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *