നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കിണ്ടി വയ്ക്കേണ്ട ചില പ്രധാന രീതികൾ

നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് രണ്ടുപേരും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റുചിലർ ഒരു നേരമാണ് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ഈ നമ്മൾ നിലവിളക്കിനു മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നില്ല നിലവിളക്ക് നോടൊപ്പം വയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും പുണ്യം ആണ് എന്നുള്ളത് അത് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച് വൈകീട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണമായിട്ട് ജലം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യരുത് രാവിലെ ഉപയോഗിച്ചത് രാത്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദിവസത്തെ അടുത്ത ദിവസവും ജലം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം.

കിണ്ടി വെക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിളക്കിനെ വലതു ഭാഗത്താണ് സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വലതുഭാഗത്തായി വേണം അതിൻറെ തുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി വേണം നിൽക്കാൻ പാലിക്കേണ്ടത് കിഴക്കോട്ട് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് അതിൽ നിറയെ ജലമെടുത്ത് ഉണ്ടാവണം ഒരിക്കലും അരഭാഗ വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത പോലെ ജലമെടുത്ത് ഉണ്ടാകണം ജലത്തിലേക്ക് തുളസിക്കതിർ നുള്ളി ഏറ്റവും ഉചിതമാണ്.

   

ഒരിക്കലും കിണ്ടിയുടെ വാൽ അടയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ പലരും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വാലിന് പൂക്കളും അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദനത്തിരിയും അത് വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ ചില തുളസിയില വയ്ക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കിണ്ടിയുടെ വാൽ തുമ്പ അടയുന്ന രീതിയിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല വെക്കാനോ അത്തരത്തിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.