ഈ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ പടിഞ്ഞാറോട്ട് അതായത് കേരളത്തിലേക്ക് നോക്കും ഇതിനാൽതന്നെ കേരളത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് പഴനി മുരുകൻ ക്ഷേത്രം.പാർവ്വതി പരമേശ്വരന്മാരുടെ പുത്രനാണ് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ദേവന്മാരുടെ സൈനാധിപൻ ആണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാൻറെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ് തമിഴ്നാട് പുഴയിലുള്ള പഴനിയിൽ 2000 ക്ഷേത്രം.

അഥവാ പഴനി മുരുകൻ ക്ഷേത്രം.ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന ഔഷധക്കൂട്ട് ആണ് പഴനി മുരുകൻ പ്രതിഷ്ഠ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച് എന്ന് മുൻപേ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ഈ പ്രതിഷ്ഠ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ചന്ദനം പഞ്ചാമൃതംക്ഷേത്രത്തിൻറെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ ഇടനാഴിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

   

സമാധിസ്ഥലമായ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കുറവും കൂടാതെ മലയുടെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഈ ബ്ലോഗ് മഹർഷിയുടെ ദേവാലയം ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹം അഷ്ടദിക്പാലകർ മാരുമായി ഗനത്തിലെ ഏർപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം.ഇവിടെ വരുവാൻ കാരണമായ ഒരു ഐതിഹ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നടക്കും എന്നും നമ്മുടെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും തീരും എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഐതിഹ്യമായി പറയുന്നത്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *