ഈ 9 നക്ഷത്രക്കാർ കൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്

ഈ ലോകത്തിൻറെ മുഴുവൻ നാഥനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഏതൊരു അപകടത്തിൽ നിന്നും എൻറെ കൃഷ്ണ എന്നെ ഒന്നു വിളിച്ചാൽ ഓടിയെത്തി നമ്മുടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അത്ഭുത ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ. മൂലം നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മനാ ഭഗവാനും ആയി ഒരു ബന്ധവും ആയിട്ട് ജനിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് മൂലം നക്ഷത്രക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിലും എൻറെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന്.

പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി മനസ്സ് സമർപ്പിച്ച മാത്രം മതി ഭഗവാൻ ഓടിയെത്തും എന്നുള്ളതാണ് കുറേയേറെ കരുണാമയൻ മൂലം നക്ഷത്രത്തെ എല്ലാവരോടും കരുണാമയനാണ് മൂലം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഭഗവാനെ വിളിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപാസനാമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ ആണ് എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുക.അടുത്ത നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം ആണ് ജനിക്കുമ്പോൾതന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ഭഗവാന് നമുക്ക് ഒരായിരം മൂർത്തികൾ ഒരുപാട് ദേവീദേവന്മാരെ നല്ല ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം മനസ്സിൽ ജനനം മുതല് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.