വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി

ദിവസവും മുടങ്ങാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് നിലവിളക്ക് തെളിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു നിറയുന്നു ലക്ഷ്മിദേവി എതിരേൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും സന്ധ്യയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിവരും അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതായിട്ടോ ഇല്ല ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷം ഒന്നും.

മാത്രം മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും നമുക്ക് ഉണ്ടായിത്തീരാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിലവിളക്ക് രണ്ടു നേരവും കത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നിലവിളക്ക് കൊടുത്തതിനു ശേഷം ആ കത്തിച്ച ആ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി കൊള്ളി ആ വിളക്കിന്റെ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി വച്ചിട്ട് പോകും ഇത് രണ്ടും.

   

അധികം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വീട്ടിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യവുമാണ്. നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിദേവിയോട് ആണ് നമ്മൾ നിലവിളക്ക് ഉപമിക്കുന്നത് യാതൊരു കാരണവശാലും നിലവിളക്കിനടുത്ത് നിലവിളക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൂജാമുറിയിലോ ഒന്നും തന്നെ തീപ്പെട്ടിയുടെ ഒന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.