നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ തീരാനായി ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

കടം അല്ലെങ്കിൽ പണം വന്നുചേരായ്ക പണം വന്നാലും പല വിധത്തിൽ അത് ചെലവായി പോകുന്നത് പണം ഒഴുകി പോകുന്നത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് പണം ചേർത്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുക എല്ലാത്തരത്തിലും കടവും ബുദ്ധിമുട്ടും എത്ര രൂപയ്ക്ക് വില ചെയ്താലും അവസാനം ഒന്നും ബാക്കിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ കടത്തിൽ പോയി അവസാനിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തിക ദോഷം നേരിടുന്നവർക്ക്.

അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞൾ ഏലയ്ക്ക പച്ചക്കൽപ്പൂരം ഇത് മൂന്നും നമുക്കൊരു കിഴി പോലെ കെട്ടേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് അത് കെട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു മഞ്ഞ തുണിയാണ് എങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മഞ്ഞ തുണി നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം നമ്മൾ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം.

   

വിളക്ക് കത്തിച്ചതിനു ശേഷം വിളക്കിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പ്ലസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു താലത്തിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ട് വരാം വന്നതിനുശേഷം വിളക്ക് ഭഗവാൻ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവതി ആയിട്ട് വിചാരിച്ചു വിളക്കിന്റെ മുൻപിൽ ഇരുന്ന് മനസ്സുരുകി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുക അഭ്യർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമയം എന്ന് പറയുന്നത്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *