നിങ്ങൾക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക

ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് കോട്ടുവാ ഇടുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വരും. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലൂടെയാകും ആ ശരീരത്തിലൂടെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ മന്ത്രജപത്തിലൂടെയാണ് മറികടക്കേണ്ടത് ഇഷ്ടദേവൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും.

കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൊട്ട് വായ് വിട്ടു മനസ്സ് നടുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് പലരും ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾക്കെതിരെ വന്ന ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു ആ പരീക്ഷണത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷണത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം.

   

അത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു കോട്ടുവായ വന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പൂർവ്വാധികം ശക്തിയോടെ പരീക്ഷണത്തെ നേരിടാൻ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന ആ പരീക്ഷണത്തെ നേരിടാൻ പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ പൂർണ്ണ ഒരു എടുത്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ മന്ത്രജപത്തിലേക്കും പ്രാർത്ഥനയിലേക്കും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ നമുക്ക് ഭഗവാൻ മുന്നിൽ പറയാനുള്ളത്.

നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുന്നിൽ വയ്ക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കുറവുകൾ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാനോട് പറയാനായിട്ട് കൂടുതൽ ആർജ്ജവം കാണിച്ചു മുന്നോട്ടു വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *