കടം തീർന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ചെടികൾ വീട്ടിൽ നടുക

ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുവാൻ പണം അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു സ്വഭാവത്തെക്കാൾ അവരുടെ പണത്തിന് മൂല്യം വന്ന് ചേരുന്നു അവരുടെ വളർച്ചയെയും പണം ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുന്നതും ആണ്. തെക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂന്നുദിശകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിശയിൽ തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ദശകളിലും തുളസി ആകാവുന്നതാണ് ദേവിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുഷ്പമാണ് മുല്ല എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം ജീവിതത്തിൽ പോസറ്റീവ് ഊർജ്ജം വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുവാനും.

ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാണ് മുല്ല വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നത് ഈ പുഷ്പമുള്ള വീടുകളിൽ ഈശ്വരാദീനം അഥവാ വർദ്ധിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ കാരണത്താൽ ഏത് കർമ്മവും കൃത്യമായി ചെയ്യുവാൻ ആ വ്യക്തികൾക്ക് സാധിക്കുകയും അതിനാൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്നു എന്നുകൂടി പറയുവാൻ സാധിക്കും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ പലപ്പോഴും കാരണമാകുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൈക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കുന്നു.

   

എന്നതും മറ്റൊരു സത്യം തന്നെ ആകുന്നു. അതിനാൽ ഈ സസ്യവും വീടുകളിൽ നട്ടുവളർത്തുവാൻ ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു മുള ലക്കി ബാംബൂ എന്നീ ചെടികൾ വീടുകളിൽ വളർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ അത് അതീവ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു മുള നമ്മുടെ വീടിന്റെയും മുൻഭാഗത്ത് വരുകയാണെങ്കിൽ അത് ദൃഷ്ടി ദോഷം വരുന്നത് തടയുന്നു.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *