ഇത് ഭർത്താവിന്റെ ആയുസ്സിനുവേണ്ടി എല്ലാ സുമംഗലികളും ചെയ്യുക

ഒരു സ്ത്രീ ആകുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അകന്നു ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വന്ന് ചേരുകയും സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും അവർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും എന്നതിനാൽ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കാലഘട്ടമാണ് വിവാഹശേഷം ഉണ്ടാവുന്നത്.

ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നും രോഗങ്ങൾ കുറയുന്നു എന്നും കൂടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകലെന്നു എന്നുമാണ് വിശ്വാസം ഒരേസമയം സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാകുന്നു അതിനാൽ സ്ത്രീകളുടെ കാത് കുത്തുന്നതിലൂടെ അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഒരേസമയം ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നതും ആകുന്നു എന്നാൽ കാതുകുത്തിയശേഷം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

   

ഈ കാര്യം ഇപ്രകാരം ആകുന്നു വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂത്രം തന്നെയാണ് താലി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാൽ വെറുമൊരു അപർണമായി ഒരിക്കലും കണക്കാക്കരുത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. താലിയെ മംഗല്യസൂത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ഒരു വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയുടെ താലിയോ താലിമാലയോ മറ്റുള്ളവർ ധരിക്കരുത് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇത് അതീവ ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *