നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ ഒരിക്കലും വെക്കരുത് കടങ്ങൾ കൂടി വരും

ഐശ്വര്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഭിവൃദ്ധിയുടെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അലമാര എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻറെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഭിവൃദ്ധിയുടെ ചിഹ്നമായ നമ്മൾ അണിയുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൻറെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ ദാനം എന്നിവയെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അലമാരയിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെ മൂലകേന്ദ്രമായ അലമാരയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇടാമെന്ന് കരുതുന്നതാണെങ്കിൽ.

പോലും വൃത്തിയുള്ള ആണെന്നെങ്കിലും പോലും ആ വസ്ത്രം കൊണ്ടുപോയി ഇടാൻ പാടുള്ളതല്ല.പലതരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാടികൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ അലമാരിക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഇത് പൊട്ടിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് വർക്ക് പൊട്ടിയത് ചെറിയ പൊട്ടലാണ് ഒരു കാരണവശാലും പൊട്ടിയ കണ്ണാടി പൊട്ടിയ പാത്രം ഒന്നും തന്നെ അലമാരകുള്ളിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ അലമാര അലമാരനുള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തുമാറ്റാവുന്നതാണ്. പ്രിയ ദോഷമാണ് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

കേടായ എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കേടായ വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കേടായ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റുകളോ ഫുൾ കാര്യക്ഷമതല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപകരണം ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അത് അലമാര വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *