നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ക്യാൻസറിനെ ഭയക്കുന്നുണ്ടോ. ഇനി ഭയം വേണ്ട മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തിന്റെ മാരകമായ വേദനകളും ഇതിന്റെ തീവ്രതയും അറിയാവുന്നതു കൊണ്ടായിരിക്കാം ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ക്യാൻസർ എന്ന് കേട്ടാൽ ഭയമാണ്. ആളുകൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ ക്യാൻസറിന്റെ ആരംഭം ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഭയം കൊണ്ട് ഇവർ ആ രോഗ്ത്തിന് പെട്ടെന്ന് വലുതാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു രോഗം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭയത്തോടെ സമീപിക്കാതെ ബുദ്ധിപരമായി അതിനെ നേരിടുകയാണ് വേണ്ടത്.

പ്രധാനമായും ക്യാൻസർ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആകുന്നില്ല. ഈ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളവയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ഈ കോശങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു ശരീരത്തിൽ പരക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളെ പോലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടെ നോക്കി കാണണം. പ്രായമായ ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തുറന്നു പറയാൻ മടിക്കാറുണ്ട്.

   

ഇങ്ങനെ രോഗത്തിന് ആദ്യമേ കണ്ടെത്താനുള്ള ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവഗണിക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ തീവ്രമായ ശേഷമായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ചികിത്സകൾ ആരംഭിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുമ്പോഴേ വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യം അമിതമായി ക്ഷയിക്കുന്നതും രോഗം കൂടുതൽ തീവ്രതമാകുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നത്. മാറിടത്തിലോ മറ്റോ ഉണ്ടാകുന്ന കഴലകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇത് ക്യാൻസർ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അകാരണമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ്ങിനേയും കാര്യമായി പരിഗണിക്കാം.