ഈ ശാപവാക്കുകൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വരാറുണ്ട് അതിഥികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഉറ്റ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ആവും സുഹൃത്തുക്കളാവും അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മറ്റേതെങ്കിലും ആളുകൾ ആവും. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വളരെയധികം അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് അങ്ങനെ അനുഭവം.

അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിഥി വന്നിട്ട് പോയാൽ തന്നെ അത് എത്ര ആകട്ടെ പ്രശ്നമില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള നടന്നാലും നടന്നില്ലെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ സംഭാഷണം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും പോകുന്നതായിരിക്കും. അതൊരുതരത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നതും ആയിരിക്കില്ല.

   

എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കാര്യം വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിഥി പോകുന്ന ദിവസം സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്ധ്യനേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗ്ലാസിൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളമെടുക്കണം. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *