ഇനി അടുക്കളയിലെ അരി പാത്രം എവിടെ മാത്രം വയ്ക്കുക

ഒരു വീട് എപ്പോൾ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉള്ള വീടാന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ എപ്പോഴാണ് ആഹാരത്തിന് മുട്ടില്ലാതെ അന്നത്തിന് മുട്ടില്ലാതെ സന്തോഷമായിട്ടും സമാധാനമായിട്ടും ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അന്നാണ് ആ വീട് ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉള്ള വീട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉള്ള വീട് ആണ് ഇത് എന്ന് വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മളുടെ അരിപ്പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പരിഹസിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആ പരിഹാസമല്ല.

സങ്കൽപ്പമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ വാസസ്ഥലമാണ് ഹ അരിപ്പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഇതിന് വളരെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് അരിപ്പാത്രവും അരി ചാക്കിന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഹരിപ്പാത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണാൻ ഇടയുണ്ട്. അത് പാടില്ല അതെല്ലാം നമ്മളെ ലക്ഷ്മിദേവിയെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്മിദേവിയെ കോപിഷ്ഠ ആക്കുന്നതിന് കാരണമാവും.

   

ലക്ഷ്മിദേവി വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ചെയ്യരുത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക വീട്ടിൽ അരിപ്പാത്രത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്ഥാനം ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് പതിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്ഥാനം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളുടെ വീടിൻറെ അടുക്കളയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ദിക്കുകളാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.