അടുക്കളയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒഴിവാക്കുക

ഒരു വീടിൻറെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുറി എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കളയാണ് അടുക്കള ഇത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കല്പിക്കപ്പെടാൻ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് വേണ്ട എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളും സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ചൂല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട് പരിസരവും ഏറ്റവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്മിദേവിയെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ചൂല് എന്ന് പറയുന്നത്.

എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ചൂല് അടുക്കളയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ചൂല് ആരും കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കണം ചൂലിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അത് അടുക്കളയിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും കൂടി അടുക്കളയിൽ ചൂല് വെക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് വളരെയധികം ദോഷം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ് ലക്ഷ്മിദേവി മുറിവിട്ട ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് കാരണമായിത്തീരുന്നതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്.

   

വക്ക് പൊട്ടിയ പാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അത്തരത്തിൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പാത്രത്തിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന ഒരു അടുക്കളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദാരിദ്ര്യം കഷ്ടപ്പാട് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ മാറിമാറി മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനു പരിഹാരമേ ഉണ്ടാവില്ല ആഹാരം അതിൽ കഴിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തിന് വളരെയധികം ഉണ്ടാവും. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *