സർപ്പ ദോഷങ്ങൾക്ക് പൂർണ പരിഹാരം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇത് കാണാതെ പോകരുത്

സർപ്പ ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ജാതകത്തിൽ പലർക്കും സന്താന ദോഷങ്ങൾ പറയുന്നണ്ടാകില്ല. സ്ത്രീയുടേയും പുരുഷനേയും ജാതകം തമ്മിൽ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സന്താനയോഗം പറയുന്നു ഉണ്ടാകാം സമസപ്തമ യോഗം…

ഇനി സമസപ്തമ പൊരുത്തം മാത്രം നോക്കി വിവാഹം നടത്തിയാൽ പോരാ

സമസപ്തമ പൊരുത്തം നോക്കി വിവാഹം നടത്തിയിട്ടും വിവാഹബന്ധം ഉറയ്ക്കുന്നു ഇല്ല ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. സമസപ്തമ പൊരുത്തം എന്നുപറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ പൊരുത്തം എന്നാണർത്ഥം. പത്തിൽ പത്ത് പൊരുത്തം എടുക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ നാലിന് കീഴോട്ടുള്ള…