ഒരു വാതിൽ അടഞ്ഞലും 1000 വാതിൽ തുറക്കും

ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പല ദുരിതങ്ങളും എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നേടിയ വിജയം അതും ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടു പോകുന്ന ആവർത്തിക്കുന്ന ചില നക്ഷത്രക്കാർ അവരുടെ ജീവിതം വളരെ ഭാഗ്യംകൊണ്ട്…

കുബേര പ്രതിമ ഈ ഭാഗത്ത് വച്ചാൽ ഐശ്വര്യം ഉറപ്പ്

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സാമ്പത്തികമായും നമുക്ക് സമാധാനമായി ഒത്തിരി സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു നിറയണം എങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുബേര പ്രതിമ ഈ പറയുന്ന ദിശയിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു നിറയും.വീടുകളിൽ അസ്വാരസ്യം അതുപോലെ വഴക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ…

വെള്ളം വയ്ക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ആണെങ്കില് ധനപരമായി ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം ഈ ഭാഗത്താണോ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ജീവിതം തീർന്നു പോകും ഘട്ടം ഘട്ടമായി ജീവിതം വളരെ ധനവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവും.കാരണം ജലം സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാവുന്നത് വടക്കുഭാഗത്താണ് വീടുകളിൽ അടുക്കള തന്നെ വടക്കോട്ട് കിഴക്ക് രീതിയിൽ വേണം…

ഈ നാളുകൾക്ക് ശുക്രൻ ഉദികാൻ പോകുന്നു

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിൽ ഒരിക്കൽകൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ശുക്രൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് വളരെ ഏറെ സാമ്പത്തികപരമായും എല്ലാ രീതിയിലും മുന്നേറുന്ന കുറച്ച് നക്ഷത്ര ജാതികളുണ്ട് ഇവരുടെ ഭാഗ്യം ഇന്നുമുതൽ തെളിയുകയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി…

മഞ്ഞൾ കിഴി കെട്ടി ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച കൈയ്യിൽ ധനം വന്നു നിറയും

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുകളെ മഞ്ഞളിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് താന്ത്രിക മാന്ത്രിക കർമ ആണെങ്കിലും ആരോഗ്യരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഔഷധം ആയിട്ടും ആഹാരം ഒക്കെ മഞ്ഞൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അതൊരു വിശ്വാസം മാത്രമല്ലഅത് ഒരു അനുഭവസാക്ഷ്യം കൂടിയാണ്…

ഈ ദിക്കിൽ ക്ലോക്ക് വയ്ക്കുക ഭാഗ്യത്തിന് മറ്റ് വഴികൾ തേടേണ്ട

നമസ്കാരം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ക്ലോക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് പലഭാഗങ്ങളിലും കൃത്യമായി നമ്മൾ നിർണയികതെ കൃത്യമായി നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാതെ എവിടെയെങ്കിലും അത് സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് മിക്ക…