നിങ്ങൾക്ക് ഈ സന്തോഷ വാർത്ത കിട്ടാൻ പോകുന്നു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മഹാഭാഗ്യങ്ങൾ കടന്നുവരുക തന്നെ ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹാഭാഗ്യം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വേദജ്യോതിഷ പ്രകാരം നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏറ്റവും ശുഭകരമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെയും.

പിറവി കൊള്ളുന്ന രാജയോഗം തന്നെയാണ് ഗജകേസരിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രഹനില ഭാരം നോക്കുമ്പോഴും ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്നും കേന്ദ്രത്തിലോ ഒന്ന് നാല് ഏഴ് 10 എന്നീ ഭാവങ്ങളിലോ വ്യാഴം വരുമ്പോഴാണ് രൂപാന്തരം കൊള്ളുന്നത് ഗജകേസരി യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഗജം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെയും എന്നാകുന്നു ബുദ്ധിയുടെയും അറിവിന്റെയും പ്രതീകം കൂടിയാണ് ആന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.