നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ജനൽ എവിടെയാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഇത് ചെയ്തു നോക്കൂ

നമ്മുടെ വീടിൻറെ എട്ട് ദിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കാണ് വടക്ക് ദിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻറെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വടക്ക് ദിക്കിലാണ് ധനത്തിന്റെയും സ്വർണത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയും ആയിട്ടുള്ള കുബേരൻ വസിക്കുന്നത്.മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ഉൾക്കൊണ്ട് കുബേരൻ വസിക്കുന്ന ഇടമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വടക്ക് ഭാഗത്ത് വീടിന് ജനലുള്ളത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

ജനലിനോട് ചേർന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശുഭകരമായി കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വടക്കുഭാഗത്ത് ജനൽ എപ്പോഴും തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി ഒരു രീതിയിലും വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വടക്കുഭാഗത്ത് ജനലിൽ മാറാല ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ചിലന്തിവല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വടക്കുഭാഗത്ത് ജനലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പത്തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്.

   

മൂദേവിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കുബേരദർശനം ഉണ്ടാകില്ല നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ധനപരമായിട്ടുള്ള ദുഃഖം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മഞ്ഞളും കുങ്കുമം ചാലിച്ചൊരു പൊട്ട് ഈ ജനലിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും കട്ടളയുടെ രണ്ടു വശങ്ങളിലും പൊട്ടുതൊടാവുന്നതാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.