ഇന്ന് കാമദാ ഏകാദശി, ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടകം ഈ സമയത്തു ജപിച്ചാൽ

ഇന്ന് സവിശേഷമായ കാമദാ ഏകാദശിദിനം. ഈ ദിനത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് ഭജിക്കേണ്ടത്. ജീവിതത്തിരക്കിനിടയിൽ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ കൃഷ്ണപ്രീതികരമായ മന്ത്ര ജപങ്ങൾ നടത്തുന്നതും നാരായണീയം , ഭാഗവതം തുടങ്ങിയവ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും അതിവിശിഷ്ടമാണ്.

ശ്രീ കൃഷ്ണാഷ്ടകം വസുദേവസുതം ദേവം കംസചാണൂരമർദ്ദനം ദേവകീ പരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും അതസീപുഷ്പസങ്കാശം ഹാരനൂപുരശോഭിതം രത്നകങ്കണകേയൂരം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും

കുടിലാളക സംയുക്തം പൂർണ ചന്ദ്ര നിഭാനനം വിലസത്ക്കുണ്ഡലധരം ദേവം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും മന്ദാരഗന്ധസംയുക്തം ചാരുഹാസം ചതുർഭുജം ബർഹിപിഞ്ഛാവചൂഡാംഗം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ഉത്ഫുല്ല പദ്മപത്രാക്ഷം നീലജീമുതസന്നിഭം യാദവാനാം ശിരോരത്നം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും രുഗ്മിണി കേളിസംയുക്തം പീതാംബര സുശോഭിതം അവാപ്തതുളസീഗന്ധം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ഗോപികാനാം കുചദ്വന്ദ്വ കുങ്കുമാങ്കിത വക്ഷസം ശ്രീനികേതം മഹേഷ്വാസം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും

ശ്രീവത്സാങ്കം മഹോരസ്കം വനമാലാവിരാജിതം ശംഖചക്രധരം ദേവം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും കൃഷ്ണാഷ്ടകമിദം പുണ്യം പ്രാതരുത്ഥായ യഃ പഠേത് കോടി ജൻമകൃതം പാപം സ്മരണനേന്യ നശ്യതി.