വീടിനുമുണ്ടാകാം ദൃഷ്ടിദോഷം; പരിഹാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

വീട് പണിയുക എന്നത് ഒരു ആയുഷ്‌ക്കാല സ്വപ്നമാണ്. പല പ്രതിബന്ധങ്ങളും സഹിച്ചായിരിക്കും നാം വീടുപണി പൂർത്തീകരിക്കുക. അങ്ങനെ നിർമിച്ച വീടിനു ഒരു കോട്ടവും വരാതിരിക്കാൻ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്.

വീടുപണിയുമ്പോൾ ചില വിശ്വാസങ്ങളെയും കൂട്ടുപിടിക്കുന്നവർ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് . അതിൽ ഒന്നാണ് ദൃഷ്ടിദോഷം. ചിലരുടെ നോട്ടം പതിഞ്ഞാൽ അത് നശിച്ചുപോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആശിച്ച് മോഹിച്ച് ഇല്ലാത്ത പൈസയുണ്ടാക്കിയായിരിക്കും മിക്കവാറും വീടുപണി നടത്തുക .

അതിന്റെ കൂടെ ദൃഷ്ടിദോഷം കൂടെ വരുത്തിവയ്ക്കാൻ ആരും തയാറാവില്ല. കണ്ണേറ് തട്ടാതിരിക്കാൻ കാലാകാലങ്ങളായി തുടർന്നുപോരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടരും കുറവല്ല.

പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടിനുമുന്നിൽ കോലങ്ങൾ , കള്ളിമുൾച്ചെടി , കുമ്പളങ്ങ ഇവയിലേതെങ്കിലും കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ദൃഷ്ടിദോഷം അഥവാ കണ്ണേറ് തട്ടാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്.